สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

     ตำแหน่ง     

จำนวนที่ต้องการ

วุฒิที่ต้องการ

อายุ

     เพศ    

ประสบการณ์

   พยาบาล

4 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  21 ปีขึ้นไป หญิง  อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

   เภสัชกร

2 เภสัชกร 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด -

   แพทย์

หลายอัตรา ไม่จำกัด

   แม่บ้าน

1 อ่านออก,เขียนได้ ไม่เกิน 40 ปี หญิง

   นักเทคนิคการแพทย์

1 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บันฑิต 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด

ผ่านเกณฑ์ทหาร

   

   ผู้ช่วยพยาบาล

หลายอัตรา

ป.ตรี

21  ปีขึ้นไป

หญิง


      *หมายเหตุ  มาติดต่อสอบถาม สมัครงานและสัมภาษณ์งาน แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 

                      

               เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

                      1. สำเนาบัตรประชาชน         1           ฉบับ
                      2. สำเนาทะเบียนบ้าน            1           ฉบับ
                      3. สำเนาวุฒิการศึกษา           1          ฉบับ
                      4. รูปถ่าย 1 นิ้ว                        2           รูป
                      5. ใบการผ่านงาน (ถ้ามี)        1          ฉบับ
                      6. พนักงานขับรถ มีใบขับขี่  (ใบขับขี่ประเภท 2  ,ใบผ่านเกณฑ์ทหาร)
                      7. ใบประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

                               เบอร์โทรติดต่อ 055-716702  ต่อ 109,108
               

view