สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


คุณสกาวปรางค์  จงสวัสดิ์  พุทธัง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

                                                                                                     

                                          คุณตรึงหทัย  จงสวัสดิ์                                       คุณมธุรวาท    สมชัยมงคล

                                               รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์                                           รองผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรม

                                                     และฝ่ายการพยาบาล                                                          และเทคนิคบริการ


คุณสาวิตรี  แสนหาญ

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

คุณนุชนาถ  จงสวัสดิ์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป

คุณบุณรดา  แสงเมล์

เลขาสำนักผู้อำนวยการฯ

คุณรัชนีกร  ขำแห้ว

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

คุณสายฝน เกตทิม

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

คุณมณฑา บุญสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

คุณแก้วเกตุ   โพธิ์เงิน

หัวหน้าฝ่ายบัญชีview