สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ชื่อ  :                                     โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง                                                       
ที่อยู่  : 68  ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์  : 055-716100
Fax.  : 055-713955
E-mail  : akch.kpp@hotmail.com
Web Site  : www.akchhospital.com
Facebook  : www.facebook.com/aikachonmuengkampang/
ID Line  : @ndp3144c
ปีที่ก่อตั้งโรงพยาบาล  :    29  พฤศจิกายน  2537                                                                  
ประเภทธุรกิจ  : โรงพยาบาล


ความเป็นมาของโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

          โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง  ก่อตั้งโดย  นายแพทย์วิโรจน์  จงสวัสดิ์  ผู้ซึ่งคลุกคลีอยู่ในวงการทางการแพทย์และพยาบาล

มามากกว่า 40 ปี  ทำให้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในกลุ่มผู้รับบริการด้านการรักษา  และได้รับความเชื่อถือด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้านการรักษาโดยเฉลี่ยวันละ 100-150 คน

          ซึ่งทำให้สถานพยาบาลในขณะนั้นไม่สะดวกและไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด  ดังนั้นผู้บริหารจึงคิดที่จะก่อตั้ง

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงขึ้น  เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการให้ได้อย่างเพียงพอ  ทั้งในด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคนิคทางการแพทย์ที่ทันสมัย  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน

         โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเป็นอาคาร  6  ชั้น  ตั้งอยู่บนเนี้อที่  17 ไร่  2 งาน  71 ตารางวา  ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางสะดวก

สบาย  โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่  31 มกราคม 2536  การก่อตั้งโรงพยาบาลในครั้งนี้ใช้งบประมาณ

การลงทุน 165 ล้านบาท


นโยบายการรักษาพยาบาล

          รับใช้สังคมทุวรรณะต้องไม่แพง  และไม่สร้างความลำบากใจให้แก่ผู้มารับบริการด้วยคำขวัญที่ว่า 


                       "มุ่งเน้นเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการยอมรับ

                                                                                                          ในด้านการรักษาและกรบริการด้วยมาตรฐานสากล"

         

          อีกทั้งยังมีหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่อยู่ต่างอำเภอ  โดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมให้บริการด้วยความยินดีและเต็มใจ


 


view