สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

                    เลขที่                              68 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000

                    เบอร์โทรศัพท์                   055-716100

                    Fax.                                055-713955

                    E-mail                             akch.kpp@hotmail.com

                    Web Site                          www.akchhospital.com

                    Facebook                         www.facebook.com/aikachonmuengkampang

                    ID Line                            @ndp3144c             

                    ประเภทโรงพยาบาล            โรงพยาบาลเอกชนทั่วไป

                    เริ่มดำเนินการ                     วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

           วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของโรงพยาบาล

                   เพื่อให้การรักษาและบริการประชาชนในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง  โดยมีทีมแพทย์และประชาชนทั่วไป

           ในจังหวัดกำแพงเพชร

                   โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงสามารถรองรับผู้ป่วยกว่า 50 เตียง  มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรฐาน

            ไว้บริการผู้ป่วยเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน บริการประทับใจ ในราคายุติธรรมให้บริการอย่างเต็มที่ และให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น 

            บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีการพัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง  ได้รับการรับรอง

            คุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน  HA มาแล้ว

วิสัยทัศน์


                       "มุ่งเน้นเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการยอมรับ

                                                                                                          ในด้านการรักษาและกรบริการด้วยมาตรฐานสากล"

พันธกิจ


                         "มุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

                                   ได้มาตรฐานวิชาชีพที่ทันสมัยให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ"


123456

ฟหกด่าสว